Nº colexiada: G-6096

Selecciona o teu idioma

Acordo de confidencialidade de Agora Psicoloxía

Acordo de confidencialidade de Agora Psicoloxía

Confidencialidade (fírmase no primeiro encontro)

CONSENTIMENTO EXPRESO USUARIOS/AS INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA E ACOMPAÑAMENTO PSICOLÓXICO REGLAMENTO EUROPEO 679/2016 DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS LEI ORGÁNICA 3/2018 DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS E GARANTÍA DOS DEREITOS DIXITAIS

Infórmamoslle que os datos persoais que vostede proporcione son incorporados a un tratamento de datos persoais denominado USUARIOS/AS DE SERVICIOS ÁGORA PSICOLOXÍA, cuxa responsable é CRISTINA ASCARIZ SÁNCHEZ con DNI 33555382S e con domicilio fiscal en BENIGNO VÁZQUEZ 22, ENTRESUELO 1, 27560 de MONTERROSO, LUGO (ESPAÑA). Pode contactar coa responsable, ben por teléfono a través do número 644364768 ou ben mediante correo electrónico no e-mail: crisascariz@agorapsicoloxia.com

A finalidade é a prestación dos servizos acordados entre ambas partes, baixo os principios de ética e legalidade profesional. Os datos conservaranse de forma que se permita a identificación e seguimento durante o tempo estritamente necesario para as finalidades da intervención. A base xurídica radica no consentimento do/a interesado/a ou os seus tutores/as legais. Non se realizarán cesións de datos, salvo aquelas indicadas por lei. Non se realizarán cesións automatizadas nin transferencias internacionais.

As persoas interesadas teñen dereito a acceder aos seus datos persoais, así como a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins que foron recollidos. En determinadas circunstancias poderán, ademais, solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, no cal caso conservaranse unicamente para a defensa de reclamacións.

No caso de menores ou persoas tuteladas, serán os pais e as nais ou tutores/as legais quen exercerán os seus dereitos.

Ademais, lémbrolle que pode dirixirse á Autoridade de Control de materia de Protección de Datos competente (AEPD, en España) para obter información adicional ou presentar unha reclamación.

Financiado pola Unión Europea - NextGenerationEU. Así e todo, os puntos de vista e as opinións expresadas son únicamente os do autor ou autores e non reflicten necesariamente os da Unión Europea ou a Comisión Europea. Nin a Unión Europea nin a Comisión Europea poden ser consideradas responsables das mesmas.